Threats to Religious Freedom Harm More Than Religion